latitudinarian

latitudinarian is an English word started with l. Here is the definition of latitudinarian in Chinese (Simplified)

latitudinarian
noun
[lat·i·tu·di·nar·i·an, ‚lætɪtuːd'nerɪən /‚lætɪtjuːdɪ'neərɪən]
不拘泥于教义及形式的人
latitudinarian
adjective
[lat·i·tu·di·nar·i·an, ‚lætɪtuːd'nerɪən /‚lætɪtjuːdɪ'neərɪən]
可容纳不同意见的; 不拘泥于教义及形式的

latitudinarians